Worldwide Grappling School Directory

School Detail

Kylin Martial Arts & Combat Club


BJJ Sub grappling MMA

Instructor: Thomas Fan

Instructor's teachers: Ze Marcello- Brazilian Top Team (UK)

School Location:Flat C, 1/F Wing Yu Bldg., 31-33 Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong,

Contact Information:
Ph: +852-98899184`
Fax: +852-28155377

 Brazilian Jiu-Jitsu, Submission Grappling, Mixed Martial Arts, Aikido,Shorinjiryu Kenkokan Karate Club in Hong Kong

Website: http://www.kylin-bjjhk.com

Email: mail@kylin-bjjhk.com