Worldwide Grappling School Directory

School Detail

Fortunato School of Jiu Jitsu


BJJ Sub grappling MMA Judo Sambo Grappling

Instructor: Jim Fortunato

Instructor's teachers:

School Location:, Sewell, USA, 08080

Contact Information:
Ph: 856-464-0402`
Fax: 856-464-0402

 Jiu Jitsu lessons in Sewell, New Jersey. Fortunato School of Jiu Jitsu is located in Mantua Twp and teaches a grappling style that includes techniques from Brazilian Jiu Jitsu, Sambo, Judo and Folkstyle Wrestling.

Website: www.jiujitsu-school.com

Email: jim@jiujitsu-school.com