Worldwide Grappling School Directory

School Detail

Windsor Brazilian Jiu-Jitsu


BJJ Sub grappling

Instructor: Ron Dupuis

Instructor's teachers: Jean Jacques Machado

School Location:4471 Tecumseh Rd. E., Windsor, Canada, N8W 1K6

Contact Information:
Ph: 519 818-1403`
Fax: 519 972-8943

 Jean Jacques Machado Affiliated Academy

Website: www.windsorbrazilianjiujitsu.com

Email: senseird@windsor.igs.net