Worldwide Grappling School Directory

School Detail

Genki Jiu-Jitsu


BJJ Grappling

Instructor: Ryan Mislan / Dave Bill

Instructor's teachers:

School Location:, Red Deer, Canada,

Contact Information:
Ph: (403) 302-2375`
Fax:

Website: www.genkijiu-jitsu.com

Email: info@genkijiu-jitsu.com